Regulamin biblioteki szkolnej

 

Regulamin Centrum Multimedialnego

 1.  Komputer multimedialny służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece szkolnej oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły – Samorządu Uczniowskiego, gazetki szkolnej, szkolnej strony internetowej.
 2. Centrum korzystać mogą nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Nr 3 na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Na pracę przy komputerze zgodę wyraża nauczyciel – opiekun. Po zapoznaniu się z regulaminem uczeń ma obowiązek podać nauczycielowi swoje imię i nazwisko, klasę, nazwę programu i cel korzystania ze stanowiska oraz podpisuje się w ewidencji Centrum, akceptując tym samym regulamin.
 4. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą nauczyciela pracować może maksymalnie 2 osoby.
 5. Maksymalny czas pracy ucznia przy komputerze wynosi 1 godzinę. Uczeń może zarezerwować stanowisko komputerowe z jednodniowym wyprzedzeniem.
 6. Użytkownik ma obowiązek:
  • informować dyżurującego bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,
  • zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
  • stosować się do poleceń nauczyciela – opiekuna
 7. Użytkownikowi nie wolno:
  • instalować własnych programów oraz dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych,
  • włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,
  • wykorzystywać komputera do gier i zabaw,
  • wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców, dystrybutorów oprogramowania i właścicieli danych,
  • wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych (w tym zarobkowych), naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem
 1. Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.
 2. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. Wszelkie dane pozostawione na dysku twardym przez użytkowników będą natychmiast usuwane.
 3. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, płyty CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. Dyskietka lub płyta dopuszczana jest do użytku tylko po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym (jeśli istnieje taka możliwość).
 4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel – opiekun nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w planowaniu i tworzeniu dokumentów, udziela jednak wskazówek wszystkim użytkownikom w zakresie korzystania z programów będących w posiadaniu szkolnej biblioteki.
 5. W Centrum istnieje możliwość wykonania pojedynczych wydruków tekstów za opłatą. Ceny opłat za wydruki zatwierdza Dyrektor Szkoły. Nie wykonuje się wydruków kompletnych stron internetowych oraz grafiki (w tym zdjęć).
 6. W Centrum należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni, a torby, teczki, plecaki itp. w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.
 7. Do Centrum nie wolno wnosić oraz spożywać w nim napojów lub artykułów spożywczych.
 8. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w Centrum nauczyciel – opiekun ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Nauczyciel – opiekun ma prawo wydania uczniowi zakazu korzystania z Centrum na czas określony, najdłużej do końca roku szkolnego, informując o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

 

Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
w dniu 11 września 2006 r.

 

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 
  Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno –wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym , nauczyciele i pracownicy na podstawie legitymacji służbowych, a rodzice – dowodu osobistego.

 1.  Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki ( w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.
 3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów oraz uczniowie klas maturalnych mają prawo do wypożyczania większej liczby książek jednorazowo.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej prolongatę.
 5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 6. W czasie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.
 7. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki ( innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 9. W bibliotece istnieje wolny dostęp do półek.
 10. Książek z biblioteki szkolnej nie wypożycza się na wakacje.
 11. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
 12. Dokumenty audiowizualne można wypożyczyć na okres dwóch dni.
 13. Pod koniec roku szkolnego książki ( inne dokumenty) muszą być zwrócone w ogłoszonym terminie.

 

Regulamin Czytelni

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu.
 3. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 4. W czytelni należy zachować ciszę.
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni. Dostęp do zbiorów jest wolny.
 6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki (inne dokumenty) oddaje się bibliotekarzowi.
 7. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego ( lektury i książki popularnonaukowe ) mogą być wypożyczane do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 8. Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 9. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

 

Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły