Rekrutacja w ZS Nr 3

 

  

; 

 

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA


 

 1. TECHNIKUM NR 3

  • Technik informatyk !!! – OPIS KLASY
  • Technik elektryk- specjalność energetyczna Współpraca z firmą TAURON DYSTRYBUCJA S.A.- OPIS KLASY
  • Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej – NOWOŚĆ!!
  • Technik teleinformatyk – OPIS KLASY
 2. SZKOŁA BRANŻOWA – opis zawodów – plik pdf

  • Elektronik
  • Elektryk
  • Monter Instalacji Przemysłowych
 3. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • Klasa mundurowa – straży pożarnej - NOWOŚĆ!!
  • Profil ogólny – języki niemiecki, angielski, francuski
  • Profil ogólny – klasa sportowa – PIŁKA NOŻNA – MSPN "Górnik Zabrze" – OPIS KLASY – PLIK PDF
 1. Zasady rekrutacji do klas pierwszych XI Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 3 i Szkoły Branżowej I stopnia Nr 4
 2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019
 3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych) klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2018/2019
 4. Kwestionariusze osobowe:

OPIS KLASY MUNDUROWEJ – STRAŻY POŻARNEJ

„Czy strażak tylko gasi pożary?”

Utarło się powiedzenie, że tak jest, tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. To zawód niezwykły. Oni, są zawsze i wszędzie w ekstremalnych sytuacjach – wypadki samochodowe, powodzie, różne zaistniałe katastrofy budowlane, ratowanie ludzi podczas trzęsienia ziemi. Jeśli w opodal Twojego mieszkania znajdzie się na drzewie gniazdo os, czy bezdomny kot, który uparcie nie chce z niego zejść – kto podąża na ratunek – STRAŻAK.

Kształcenie w naszej szkole umożliwia Ci zdobycie uprawnień do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych, przygotowaniu do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej /już mamy pierwsze sukcesy/, poznania codziennej pracy pracowników Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również w ramach szkolenia podwyższenia własnego poziomu sprawności fizycznej.

Podczas kształcenia w naszej szkole poznasz: taktykę działań gaśniczych i ratowniczych, wyposażenie, które posiadają Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej,  podstawowe przepisy i zasady bhp w nich obowiązujące, elementy związane z łącznością i korespondencją radiową, i co niezmiernie istotne szkolenie medyczne i udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu.

Współpracujemy z okolicznymi jednostkami PSP, mamy fachową kadrę dydaktyczną posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektora ochrony przeciwpożarowej,  posiadającego uprawnienia w ramach szkolenia w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Wybierając się na studia związane z kierunkiem kształcenia pożarniczego otrzymujesz dodatkowe punkty w rekrutacji.

 ZAPRASZAMY – TEN ZAWÓD TO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

 

OPIS KLASY SPORTOWEJ

W Zespole Szkół Nr 3 w klasie sportowej o specjalności piłka nożna pod patronatem MŁODZIEŻOWEJ SZKÓŁKI PIŁKI NOŻNEJ „GÓRNIK” ZABRZE uczą się przyszli piłkarze, którzy są przygotowywani do kontynuacji kariery piłkarskiej w kraju oraz
za granicą. Zajęcia sportowe w ilości dziesięciu godzin tygodniowo prowadzone są przez doświadczoną kadrę trenerów MSPN GÓRNIK Zabrze na obiektach sportowych MOSiR, Walka Zabrze i Zespołu Szkół Nr 3 (siłownia, wielofunkcyjne nowe boisko). Oprócz zajęć obowiązkowych prowadzone są zajęcia dodatkowe, a w okresie ferii i wakacji organizowane są przez MSPN GÓRNIK Zabrze obozy sportowe.
 
Nasi uczniowie pod patronatem MSPN GÓRNIK Zabrze biorą udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Podokręg Zabrze oraz Śląski Związek Piłki Nożnej. Ponadto biorą udział w licznych turniejach organizowanych w kraju i za granicą. Mogą pochwalić się wieloma sukcesami na szczeblu Mistrzostw Śląska oraz Mistrzostw Polski w rożnych kategoriach wiekowych.
 
W cyklu kształcenia w klasie sportowej obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte w programie kształcenia w liceum ogólnokształcącym. Realizuje się w niej rozszerzony program nauczania z: języka polskiego i języka angielskiego ze względu na przygotowanie do matury oraz dodatkowe dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym wybierane przez ucznia spośród ośmiu przedmiotów. Aby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z matematyki, uczniowie tej klasy mają w ramach przedmiotu uzupełniającego zajęcia „Matematyka w praktyce”.
 

EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWYDLA CHĘTNYCH PRZYSZŁYCH PIŁKARZY ODBĘDZIE SIĘ 24 MAJA 2016 R. O GODZ.15.00 NA BOISKU SZKOLNYM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 118.

 

OPIS ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Specjalność teleinformatyk to bardzo poszukiwany i dobrze płatny zawód pozwalający na znalezienie pracy w kraju i za granicą.

Aby zostać teleinformatykiem trzeba uzyskać następujące kwalifikacje:

EE.10 – Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych.

EE.11 – Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu jako ośrodek egzaminacyjny posiada bardzo dobre wyposażenie do kształcenia w zawodzie teleinformatyka, o czym świadczy 100% zdawalność egzaminów zawodowych w części praktycznej.

Czego się nauczysz podejmując kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk?

 • montowania komputerów;
 • instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego
  i narzędziowego w komputerach;
 • uruchamiania komputerów;
 • prowadzenia sprzedaży podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania;
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej komputerów;
 • diagnozowania stanu technicznego komputerów;
 • dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów;
 • podłączania i instalowania urządzeń wejścia  wyjścia komputerów;
 • projektowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • budowania sieci komputerowych;
 • instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach;
 • uruchamiania sieci komputerowych;
 • podłączania sieci lokalnych do Internetu;
 • przeciwdziałania zawirusowaniu komputerów i sieci;
 • dbania o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych;
 • montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących
  w skład sieci teleinformatycznej;
 • wymiany podzespołów i urządzeń w sieciach teleinformatycznych;
 • obsługi i eksploatacji urządzeń sieci teletransmisyjnych;
 • konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych;
 • monitorowania propagacji pakietów informacyjnych;
 • sprawdzania stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci;
 • czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów maszyn i urządzeń mechanicznych, elementów maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej;
 • organizowanie pracy lokalnej sieci teleinformatycznej;
 • instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych;
 • obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych;
 • prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych;
 • obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci;
 • weryfikowania poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem oceny zgodności CE i spełniania wymagań dyrektyw;
 • sporządzania ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych.

 

 Po ukończeniu kształcenia w zawodzie teleinformatyka będziesz mógł pracować w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
 • firmach montujących i sprzedających komputery;
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji
  oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
 • firmach produkujących i naprawiających telefony komórkowe.

 

 

 

OPIS ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

Informatyka to nowoczesna i wciąż bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje.
Obecnie technik informatyk to atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Ogromny rozwój technik komputerowych, jaki nastąpił w ostatnich latach, powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z pięciu najpopularniejszych, poszukiwanych i dobrze płatnych zawodów w Polsce oraz na świecie.
 
Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu nasi absolwenci są cenieni i poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci naszego technikum mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są wykorzystywane komputery.
 
Dobrze wykwalifikowanych informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: urzędy, media, sklepy, agencje reklamowe, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego czy tworzące sieci komputerowe. Zawód technika informatyka znajduje się na czele zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania.
 
Wiedza i umiejętności zawodowe zdobyte w Technikum Nr 3 pozwolą absolwentowi nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.
 
Technik informatyk to kierunek, który pozwoli Ci nauczyć się :
 • konfiguracji systemów komputerowych,
 • wykorzystywać dokumentację techniczną urządzeń i programów do naprawy i administrowania systemów informatycznych,
 • projektować i tworzyć sieci komputerowe,
 • administrować sieciowymi systemami komputerowymi,
 • tworzyć aplikacje internetowe i bazy danych.
 
Kształcenie w zawodzie technik informatyk w Technikum Nr 3 ponadto umożliwia:
 • udział w ciekawych zajęciach, w ramach których stale aktualizowane są programy nauczania wzbogacane o najnowsze rozwiązania technologiczne i nowinki informatyczne,
 • miesięczną praktykę zawodową we wskazanym miejscu z możliwością samodzielnego wyboru miejsca praktyki,
 • udział w dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów,
 • uczestnictwo w projektach tj. Comenius, Socrates,
 • wyjazdy zagraniczne w ramach realizowanych projektów,
 • udział w szeregu dodatkowych warsztatów, kursów i wykładów pogłębiających wiedzę.
 
Wszystkie te umiejętności zdobędziesz w trzech kwalifikacjach:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych:
 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy,
 • Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • Naprawa komputera osobistego,
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami:
 • Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej,
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • Konfigurowanie urządzeń sieciowych,
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami:
 • Tworzenie stron internetowych,
 • Tworzenie baz danych i administrowanie bazami,
 • Tworzenie aplikacji internetowych.
Absolwent technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje DYPLOM TECHNIKA.
 

 

OPIS ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK
 
ZAWÓD TECHNIK ELEKTRYK 
JEST ZAWODEM ATRAKCYJNYM I POSZUKIWANYM NA RYNKU PRACY.
 
W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życia bez energii elektrycznej, a technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych, a osobom  korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.
Po ukończeniu tego kierunku na technika elektryka czekają liczne oferty pracy oraz szerokie możliwości rozwoju: można podjąć studia na kierunkach związanych z elektrycznością lub prowadzić własną firmę elektryczną.
Kształcenie w zawodzie technik elektryk w Technikum Nr 3 ponadto umożliwia:
 • udział w ciekawych zajęciach, w ramach których stale aktualizowane są programy nauczania wzbogacane o najnowsze rozwiązania technologiczne i nowinki informatyczne,
 • miesięczną praktykę zawodową we wskazanym miejscu z możliwością samodzielnego wyboru miejsca praktyki (miesięczną praktykę zawodową zapewnia także szkoła, m.in. w zakładach firmy patronackiej TAURON DYSTRYBUCJA),
 • udział w dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów,
 • uczestnictwo w projektach tj. Comenius, Socrates,
 • wyjazdy zagraniczne w ramach realizowanych projektów,
 • udział w szeregu dodatkowych warsztatów, kursów i wykładów pogłębiających wiedzę.
 
Zawód technik elektryk podzielony został na trzy kwalifikacje.
 • E.7  Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – pozwala na znalezienie pracy w zakładach produkcyjnych o różnej specjalności, w punktach serwisu i naprawy maszyn         i urządzeń elektrycznych oraz działach technicznych dużych firm, czyli wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są maszyny i urządzenia elektryczne.
 • E.8.  Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – pozwala na znalezienie pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w obiektach o różnym przeznaczeniu, pozwala również na samorealizację i stworzenie własnej firmy elektroinstalacyjnej.
 • E.24.  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – praca możliwa jest wszędzie tam, gdzie potrzebny jest nadzór nad pracą maszyn i urządzeń elektrycznych i gdzie podczas przeglądów instalacji wykonuje się pomiary.
Zawód ten jest szczególnie atrakcyjny dla rynku pracy, o czym świadczą liczne oferty pracy zarówno w regionie, w całej Polsce, jak i za granicą. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach energetycznych i elektrowniach, firmach zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych, w obiektach budowlanych oraz w firmach zajmujących się sprzedażą i serwisowaniem urządzeń elektrycznych i osprzętu elektrycznego. Zajęcia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycielską w dobrze wyposażonych pracowniach. Nasi uczniowie mają okazję przygotowywać się do egzaminu w pracowniach, które są jednocześnie salami egzaminacyjnymi. Szkoła zapewnia także realizację praktyk miesięcznych dla uczniów poprzez współpracę z różnymi instytucjami. Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP niezbędnego do podjęcia pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.
 
OPIS ZAWODU TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • to zawód związany z administrowaniem, użytkowaniem, montowaniem, konserwacją i eksploatacją urządzeń, wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej i sieci kablowych.
 • to zawód z przyszłością, co potwierdzają m.in. opinie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Konfederacji Lewiatan
 Potrzeby kształcenia w zawodzie technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej związane są z:
 • odpowiedziami na postulaty firm telekomunikacyjnych, którym tacy fachowcy są potrzebni;
 • zaspokajaniem potrzeb pracodawców z innych branż, dla których technicy wykształceni zgodnie z dotychczasowym programem nie spełniają wymagań telewizji kablowych i producentów sprzętu wykorzystywanego przez te sieci;
Praca technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej dzieli się na dwa etapy:
 • praca w terenie przy uruchamianiu terminali TV naziemnej, kablowej i satelitarnej,
 • praca w biurze projektów, przy opracowywaniu danych dostarczanych z terenu, konfigurowaniu urządzeń sieciowych i terminali.
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej to zdobywanie umiejętności w dwóch kwalifikacjach:
 • E.34 Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
 • E.35 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • montowania oraz konserwowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 • użytkowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 • naprawy systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 • uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 • montowania i eksploatacji systemów odbiorczych telewizji naziemnej i satelitarnej oraz sieci kablowych;
 • administrowania sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych.

 

SZKOŁA BRANŻOWA – OPIS ZAWODÓW

MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

 • W ramach głównych zadań i czynności, które wykonuje monter izolacji przemysłowych należą: konserwacja i naprawa izolacji obiektów i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze, wentylatory i elektrofiltry oraz izolacje instalacji sanitarnych w budynkach.
 • Do jego czynności należy także wykonywanie izolacji zimnochronnych rurociągów, zbiorników i urządzeń do przechowywania i transportu gazów, w szczególności w rafineriach, zakładach chemicznych, na platformach wiertniczych i przemyśle spożywczym.
 • Wykonuje izolacje akustyczne i przeciwdrganiowe wentylatorów przemysłowych, turbin i innych urządzeń, stanowiących źródło hałasu. Wykonuje i montuje płaszcze ochronne dla izolacji, sporządza szkice robocze i rysunki izometryczne wykonywanych instalacji przemysłowych.
 • Wykonywanie tego zawodu wymaga takich cech jak: spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna, sprawność manualna, zmysł równowagi oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Praca zazwyczaj odbywa się w systemie jednozmianowym, w różnych warunkach atmosferycznych. Często prace wiążą się z wyjazdami oraz kontraktami zagranicznymi.

 

ELEKTRYK

 

 • Elektryk to zawód z bogatą historią, tradycjami oraz z ciągłym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Instalujei uruchamia maszyny oraz urządzenia elektryczne. Do jego zadań należy również dokonywanie przeglądów technicznych, konserwacja oraz naprawa instalacji maszyn, urządzeń elektrycznych. Wykonuje pomiary oraz próby po wykonanym montażu maszyn i urządzeń. Ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Elektryk to fachowiec posiadający wiedzę z zakresu elektryki, przepisów i zasad bhp oraz ochrony p.poż. ochrony środowiska, ergonomii. Biegle posługuje się dokumentacją techniczną, schematami, zna aktualnie obowiązujące normy i przepisy dotyczące instalacji.
 • Wykonywanie tego zawodu wymaga zdolności manualnych, umiejętności precyzyjnego posługiwania się narzędziami i sprzętem. Elektryka powinna cechować dokładność, precyzyjność oraz dbałość o porządek na swoim stanowisku pracy, dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.
 • Według danych z okresu kilkunastu lat publikowanych przez Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy zawód elektryka to wciąż pewna praca, solidne zarobki, duże możliwości rozwoju oraz brak uzależnienia od pracodawcy ponieważ dużo osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

ELEKTRONIK

 • Elektronik to specjalista zajmujący się obsługą urządzeń, przyrządów elektronicznych a także ich projektowaniem i konstruowaniem.
 • W pracy na tym stanowisku bardzo ważną predyspozycją jest umiejętność logicznego myślenia, przydatne są także zdolności techniczne. Elektronik powinien być nastawiony na poszukiwanie nowych rozwiązań, wciąż udoskonalać umiejętności i wiedzę. Elektronika jako dziedzina techniki ma obecnie bardzo szerokie zastosowanie, które obejmują wszystkie dziedziny działalności ludzkiej.
 • Praca w tym zawodzie polega między innymi na montażu elementów i podzespołów elektronicznych, elektromechanicznych, wskaźników, układów zasilania i regulacji.
 • Elektronik posługuje się miernikami, generatorami przebiegów elektrycznych, oscyloskopami, specjalistycznymi przyrządami technologicznymi. Przeprowadza strojenie, regulację i testowanie urządzeń po naprawie.
 • To bardzo ciekawy i przyszłościowy zawód bo chociaż wszyscy wiemy jak używać różnych prostych i skomplikowanych urządzeń, to niewielu wie, jak one działają, a skonstruować je potrafią tylko nieliczni.