Egzaminy w roku szkolnym

2018/2019

Egzamin gimnazjalny

 • część humanistyczna – 10.04.2019
 • część matematyczno – przyrodnicza – 11.04.2019
 • język obcy – 12.04.2019

Informacje dodatkowe

Egzamin maturalny

Część pisemna

 • język polski – 06.05.2019
 • matematyka – 07.05.2019
 • język angielski – 08.05.2019

Część ustna

 • 09.05.2019 – 22.05.2019

Informacje dodatkowe

Egzamin zawodowy

 • styczeń 2019
 • czerwiec 2019

2016/2017

Egzamin gimnazjalny

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku [ TREŚĆ]
 • Harmonogram egzaminów w 2017 r. [ TREŚĆ]
 • Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/2017 [TREŚĆ]
 • Komunikat o przyborach [ TREŚĆ]
 • Komunikat w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017 [PRZEJDŹ DO]
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 [TREŚĆ]
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – ZAŁĄCZNIKI [ POBIERZ]

 

Egzamin maturalny

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 roku [ TREŚĆ ]
 • Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2017 w województwie śląskim [TREŚĆ]
 • Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2017 [TREŚĆ]
 • Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie [TREŚĆ ]
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 [TREŚĆ ]
 • Harmonogram egzaminów w 2017 r. [TREŚĆ ]
 • Komunikat o przyborach [TREŚĆ ]
 • Egzamin maturalny z informatyki 2017 – lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania [ TREŚĆ ]
 • Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 [TREŚĆ ]
 • Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 [TREŚĆ]

Druki deklaracji

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

 • Deklaracja dla:  (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015 - Załącznik 1a_N 
 • Deklaracja dla: (1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015 albo 2015/2016 oraz absolwenta technikum z 2015/2016, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości, (4) osoby, która po 1 września 2016 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych - Załącznik 1b_N 
 • Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) - Załącznik 1c_N 
 • Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów - Załącznik 1d_S 
 • Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2), którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych  - Załącznik 1e_S 

 

Egzamin zawodowy

 • Informacja o miejscu i terminach odbioru wyników egzaminu w sesji styczeń-luty 2017 [ TREŚĆ]
 • Dostosowania [ TREŚĆ]
 • Olimpiady i turnieje zwalniające z etapu/części pisemnej egzaminu [ TREŚĆ]
 • Materiały i przybory pomocnicze – część pisemna (dot. kwalifikacji Z.22 i Z.23) [ TREŚĆ]
 • Materiały i przybory pomocnicze - część praktyczna (dot. kwalifikacji Z.22 i Z.23) [ TREŚĆ]
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 [TREŚĆ]
 • Harmonogram egzaminów w 2017 r. [ TREŚĆ]

 

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – NOWY EGZAMIN
Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,
 • uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
 • osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:
ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
oraz
co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Informacje dotyczące egzaminu zawodowego eksternistycznego znajdują się w zakładce: Egzaminy eksternistyczne zawodowe

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed ustaloną z dyrektorem Komisji Centralnej datą rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
albo
z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.

ZGŁASZANIE SIĘ KANDYDATÓW DO EGZAMINU
 

       Deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) według zamieszczonych na stronie Internetowej komisji wzorów składają:

Zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 1. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.
 2. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły.
 3. Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu.
 4. Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego, składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu.
 5. Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy zgodnie z ust. 3 albo 4, oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego, składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 6. Osoba dorosła, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, o której mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 7. Osoba przystępująca do eksternistycznego egzaminu zawodowego składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 8. Osoba:

1)      która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

2)      która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty,

3)      której wykształcenie zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie zostało potwierdzone zgodnie z art. 93a ustawy o systemie oświaty,

4)      która posiada świadectwo szkolne uzyskane za granicą uznane za równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r.

– składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, a jeżeli posiada ona miejsce zamieszkania za granicą – dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na ostatnie miejsce jej zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, i osoba, o której mowa w ust. 8, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 6, składa deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu zawodowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w terminie określonym dla złożenia tego wniosku.
 3. Osoba, o której mowa w ust. 7, składa deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w terminie określonym dla złożenia tego wniosku.
 4. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Zdający chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. Zgodnie z § 5. 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia, zdający dołącza do:

1) deklaracji – w przypadku ucznia, absolwenta i osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2) wniosku o dopuszczenie do egzaminu zawodowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w przypadku osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych;

3) wniosku o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o systemie oświaty– w przypadku osoby przystępującej do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

 

O egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe - stary egzamin


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy zastąpił egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego i przeprowadzany jest dla absolwentów:

 • zasadniczych szkół zawodowych  
 • techników
 • techników uzupełniających
 • szkół policealnych.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2016/2017 dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dla absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu, egzamin przeprowadzany jest w okresie od stycznia do marca, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE .

Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

 
Propozycje arkuszy i zadań egzaminacyjnych przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać zdający decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

 • etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
 • etapu praktycznego.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z etapu pisemnego:

 • z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
 • z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.
Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.Etap pisemny egzaminu zawodowego

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:
 •  w części pierwszej – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,
 •  w części drugiej – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.
Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w danej szkole jest niższa niż 25, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wskazać inną szkołę albo placówkę kształcenia praktycznego lub placówkę kształcenia ustawicznego, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej szkole albo placówce odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, którym jest dyrektor szkoły lub  placówki.

Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego powołuje członków tego zespołu i może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego. Spośród członków tego zespołu powołuje zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza ich przewodniczących.

W skład zespołu nadzorującego przebieg etapu pisemnego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym, że przynajmniej jeden z nich jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających.

Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu.Etap praktyczny egzaminu zawodowego

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Etap praktyczny egzaminu przeprowadza się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:

 • szkoła
 • placówka kształcenia praktycznego
 • placówka kształcenia ustawicznego
 • upoważniony pracodawca.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udziela upoważnienia, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.

Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w ośrodku egzaminacyjnym odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego, którym jest:

 • dyrektor upoważnionej szkoły
 • dyrektor upoważnionej placówki
 • upoważniony pracodawca albo wskazany przez niego pracownik (upoważniony przez okręgową komisję egzaminacyjną).
Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (i szkół policealnych prowadzących kształcenie w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe) różni się od egzaminu dla absolwentów techników (oraz techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż zasadnicze szkoły zawodowe).

Etap praktyczny

 • dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (i szkół policealnych prowadzących kształcenie w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe)  
 • dla absolwentów techników (i techników uzupełniających oraz szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż kształcone w zasadniczych szkołach zawodowych)
Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym, które w zależności od zawodu, którego dotyczy obejmuje:

1. opracowanie projektu realizacji określonych prac, albo
2. opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,  zwanych „pracą egzaminacyjną”.

Przeprowadzają zespoły egzaminacyjne, powołane przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; dyrektor OKE wyznacza przewodniczących tych zespołów. Przeprowadzają zespoły nadzorujące etap praktyczny, powołane przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; dyrektor OKE wyznacza przewodniczących tych zespołów.

Ocenia zespół egzaminacyjny, złożony z egzaminatorów OKE, niebędącym nauczycielami ani instruktorami uczącymi zdających, który obserwuje i ocenia podczas egzaminu wykonanie zadania egzaminacyjnego przez zdającego, stosując kryteria oceniania wykonania, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla egzaminu w danym zawodzie.

Egzaminatorzy wypełniają arkusze obserwacji i kartę obserwacji, wpisując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego za wykonanie zadania egzaminacyjnego. Oceniają egzaminatorzy OKE, którzy sprawdzają i oceniają prace egzaminacyjne z zakresu danego zawodu po egzaminie. Egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów, w skład którego wchodzi nie więcej niż 10 egzaminatorów, spośród których dyrektor OKE wyznacza przewodniczącego zespołu.

Egzaminatorzy wypełniają karty oceny, wpisując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego za wykonanie zadania egzaminacyjnego, stosując kryteria oceniania wykonania zadania egzaminacyjnego, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla egzaminu w danym zawodzie.

Wyniki ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego z elektronicznego odczytania wypełnionej przez zespół egzaminacyjny karty obserwacji. Wyniki ustala okręgowa komisja egzaminacyjna po elektronicznym odczytaniu wypełnionej karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego.

 
 
 
O egzaminie potwierdzającym kwalifikacje  w zawodzie – nowy egzamin
 
Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:
 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,
 • uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
 • osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.
Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:
ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
oraz
co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed ustaloną z dyrektorem Komisji Centralnej datą rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego 
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
albo 
z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.

 
 
ZGŁASZANIE SIĘ KANDYDATÓW DO EGZAMINU

Deklaracja przystąpienia do egzaminu.

Uczeń (słuchacz), absolwent, osoba posiadająca świadectwo szkolne uzyskane za granicą, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (lub uczęszcza na kurs) zamierzający przystąpić do egzaminu zawodowego, składają pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego – Załącznik 1.

Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego.

Uczeń (słuchacz) składa deklarację dyrektorowi szkoły/placówki.

Absolwent składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej wraz z oryginałem  świadectwa ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację, z zakresu której zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego. 

Osoba posiadająca świadectwo szkolne uzyskane za granicą składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby posiadającej miejsce zamieszkania za granicą – dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do deklaracji dołącza oryginał zaświadczenia wydanego na podstawie przepisów w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych uzyskanych za granicą oraz oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą.

Osoba uczęszczająca na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia określono nie później niż na miesiąc przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego dostarcza do komisji okręgowej niezwłocznie po ukończeniu kursu.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Do deklaracji dołącza oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydanego na podstawie przepisów w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji. 

 
 
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO

Osoba, która zamierza przystąpić do eksternistycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa wniosek o dopuszczenie do tego egzaminu do komisji okręgowej – Załącznik 2.
Wniosek należy złożyć w następujących terminach:
do dnia 31 stycznia – jeżeli osoba zamierza przystąpić do egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek,
do dnia 30 września – jeżeli osoba zamierza przystąpić do egzaminu w roku następnym.

Do wniosku należy dołączyć:
świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej 
oraz
dokumenty potwierdzające, że osoba co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, w szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia dotyczące kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie lub świadectwa pracy.

Komisja okręgowa w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego. 

Osoba, która złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego, otrzymuje pisemną informację o rozstrzygnięciu komisji okręgowej w terminie 7 dni od podjęcia tego rozstrzygnięcia. 

Od rozstrzygnięcia dyrektora OKE służy odwołanie do dyrektora CKE w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie dyrektora CKE jest ostateczne.

Osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego zawodowego, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, składa dyrektorowi komisji okręgowej dowód wniesienia opłaty za egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty. 

Osoba ubiegająca się o zwolnienie z całości lub części opłaty za eksternistyczny egzamin zawodowy dołącza do wniosku o zwolnienie z opłaty dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

Jeśli osoba składająca wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do wniosku.

 
 
 • Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów:

– technik telekomunikacji        – technik elektronik
– technik elektryk        – technik informatyk

 

Informacje o egzaminie zawodowym pobrane ze strony www.oke.jaworzno.pl